วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม Unit School ของสำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน โดยการอบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานของแต่ละฝ่ายที่สังกัดสำนักงานเลขานุการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การทำงานที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป