วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางสาว เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

           รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป