วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


           วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการส่งเสริมงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่อำเภอบ้านแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสวนผลไม้ของ นายสมชาย บุญก่อเกื้อ หมอดินอาสาประจำตำบลกร่ำ ซึ่งได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 โดยพื้นที่ของหมอดินสมชายมีการพัฒนาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ ศพก. และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และเเปลงใหญ่มังคุดต้นแบบของจังหวัดระยอง

           รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป