วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


           นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม ร่วมรับฟ้งการปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

           รายงาน : นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เข้าหน้าที่บริหารงสนทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป