วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ครั้งที่1/2560 ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงานครบรอบ 54 ปี ซึ่งได้ข้อสรุปคือ กำหนดจัดงาน 3 วัน วันที่ 23-25 พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรูปแบบการเปิดบ้านวิชาการ การจัดเสวนาของหมอดินอาสา การประชุมวิชาการ นิทรรศการการยกกระดาษ A4 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร 4 ภาค โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน

           รายงาน : นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป