วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.40 น.
ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน และการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง

           รายงาน : นางสาวแพรวดาว ชัยมุสิก นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป