หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2564
•ลนก. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 (51) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ภายใต... รายละเอียด...>>
•ร่วมหารือขับเคลื่อนวันดินโลก (1/64) (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็น... รายละเอียด...>>
•พด. ร่วม “รักษ์ทรัพยากรไทย” เฉลิมพระเกียรติ (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานนิทรรศการ “รักษ์ทรัพยากรไทย” โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักง... รายละเอียด...>>