หัวข้อข่าว
เดือน ปี

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน 2561
•ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กษ. 2/61 (3) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมหารือ วันดินโลก และการจัดตั้ง CESRA (3) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือ การทำ VTR การขอรางวัลวันดินโลก และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชี... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมหารือพัฒนาที่ดิน การเตรียมจัดตั้ง CESRA พร้อมขับเคลื่อนวันดินโลก (2) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)และกรอบการดำเนินงานข... รายละเอียด...>>
•การอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร (4) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยกา... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการ (10) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมพ... รายละเอียด...>>
•ปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซมและทดแทนเดิม อนุรักษ์ดินและน้ำสระน้ำกรมพัฒนาที่ดิน (11) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณสำนักวิศวกรรมเพื่... รายละเอียด...>>