คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570005
สามารถจับต้องได้หรือไม่

                   สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ แต่ต้องไม่แกะ งัดแงะ ขูดขีดใดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัตถุที่จัดแสดง

เลือกหัวข้อใหม่