คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570005
หากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องการออกโฉนดในที่ดินของตนซึ่งอาศัยทำกินมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่า ตายายจนตกทอดมาถึงตนเองแต่ทางการแจ้งว่าที่ดินของตนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์บุคคลดังกล่าวต้องไปยื่นที่หน่วยงานใด

          เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ร้องต้องการพิสูจน์สิทธิ์เกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้ราษฎรเสนอปัญหาเรียกร้องผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรณีให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดประจำจังหวัดพิจารณากลั่นกรองการจำแนกประเภทที่ดิน หรือ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผลการตรวจสอบของคณะทำงานฯ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลง มติคณะรัฐมนตรีกำหนดเขตป่าไม้ถาวรเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยจำแนกเป็นพื้นที่ทำ กินหรือพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เช่น ส.ป.ก. และกรมที่ดิน เป็นต้น
เลือกหัวข้อใหม่