คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570004
หากประชาชนที่ได้ยื่นคำขอให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินได้ตรวจคำขอของประชาชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 จะต้องดำเนินการอย่างไร

          เห็นว่า ตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ ปรับปรุงดิน หรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 ในข้อ ๗ วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ เงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข ภายใน 7 วันทำการนับแต่ที่ได้รับคำขอ
เลือกหัวข้อใหม่