คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570003
ในกรณีที่เกษตรกรยื่นคำขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวหรือไม่และมีหลักเกณฑ์ การพิจารณาอย่างไร

          เห็นว่า ในเรื่องนี้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๘ ได้กำหนดว่า “ในกรณีที่ เกษตรกรยื่นคำขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินตามรายการในบัญชี ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย มีดังนี้
ก. การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน
                    1. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
                   2. ความต้องการปูนเพื่อแก้ความเป็นกรด
                   3. การนำไฟฟ้าของดิน
                   4. อินทรียวัตถุ
                   5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน
                   6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน
                   7. แคลเซียมที่สกัดได้ในดิน
                   8. แมกนีเซียมที่สกัดได้ในดิน
                   9. เนื้อดินแยกอนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนียว

ข. การวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำเพื่อการเกษตร
                   1. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                   2. ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
                   3. โพแทสเซียมในน้ำ
                   4. ฟอสเฟตในน้ำ

ค. การวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งปรับปรุงดิน
                   1. ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
                   2. ฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
                   3. โพแทสเซียมทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
                   4. อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์
                   5. ความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร หรือน้ำหมักชีวภาพ
                   6. ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำของปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักชีวภาพ
                   7. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

เลือกหัวข้อใหม่