คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570002
ตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ทำการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ภายในระยะเวลากี่วัน

เห็นว่า ตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอ                    การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 ในข้อ ๔ และข้อ 5 ได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีดังกล่าวไว้แล้ว สรุปความได้ว่า “เมื่อได้รับคำขอวิเคราะห์ ตรวจสอบ ตัวอย่างดินแล้ว หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่าจะสามารถ ดำเนินการ ได้หรือไม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ ในกรณีที่ยื่นคำขอโดยตรงต่อสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อ การพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน แต่ถ้ายื่นคำขอผ่านหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ กำหนดเวลาให้เพิ่มเป็น 10 วันทำการ และคำขอในกรณีที่มีการส่งตัวอย่างทางพัสดุไปรษณีย์เพื่อการ วิเคราะห์ตรวจสอบ ให้เริ่มนับวันตั้งแต่วันที่หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์ได้รับตัวอย่างและรับเรื่อง ลงทะเบียน
เลือกหัวข้อใหม่