คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570001
หากปรากฏว่าในพื้นที่ใดมีการใช้ หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีที่จะทำให้ที่ดินเกิดความ เสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามมาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ผู้กระทำการปนเปื้อนต้องชดใช้ความเสียหายในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

          เห็นว่า ในกรณีนี้เมื่อพื้นที่ดังกล่าวได้มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีที่จะทำให้ที่ดิน เกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามมาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา ที่ดิน พ.ศ. 255๑ พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินและ จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด ที่จะทำให้ที่ดินเกิดความเสื่อม โทรมต่อ การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่าง รุนแรง ซึ่งตามมาตรา 14วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดว่า “ให้ผู้กระทำการปนเปื้อนดำเนินการปรับปรุงที่ดินให้คืนสภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
เลือกหัวข้อใหม่