งานกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานเลขานุการคณะกรรมการฯ พด.
จำนวน : 9 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
080225660002: ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร(286) : รายละเอียด28/4/2566
080225660001: กระบวนการการดำเนินงานโครงการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร(268) : รายละเอียด28/4/2566
25570005: หากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องการออกโฉนดในที่ดินของตนซึ่งอาศัยทำกินมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่า ตายายจนตกทอดมาถึงตนเองแต่ทางการแจ้งว่าที่ดินของตนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์บุคคลดังกล่าวต้องไปยื่นที่หน่วยงานใด(958)
25570004: หากประชาชนที่ได้ยื่นคำขอให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินได้ตรวจคำขอของประชาชนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 จะต้องดำเนินการอย่างไร(827)
25570003: ในกรณีที่เกษตรกรยื่นคำขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวหรือไม่และมีหลักเกณฑ์ การพิจารณาอย่างไร(529)
25570002: ตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ทำการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ภายในระยะเวลากี่วัน(843)
25570001: หากปรากฏว่าในพื้นที่ใดมีการใช้ หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีที่จะทำให้ที่ดินเกิดความ เสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามมาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ผู้กระทำการปนเปื้อนต้องชดใช้ความเสียหายในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร(647)
080225570001: คู่มือ พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551(1066) 10/4/2557
080525570001: ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2557(425) 1/1/2557
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1