เอกสารเล่มที่ 070525550015
หมอดินอนุวัฒน์ ปาริเวสัง กับการบูรณาการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินแบบพอเพียง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 34/52
ณัฐรินทร์ วงษ์ครุธ รายงาน
           การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ ภายใต้การดูแลของหมอดินอนุวัฒน์ ปาริเวสัง เป็นอีกศูนย์เรียนรู้หนึ่งที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร บนพื้นฐานของความพอเพียง ที่สำคัญยังมีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จากมูลสัตว์ จนกลายเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยหมักที่สำคัญ อันก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันภายในอำเภอ เพื่อขยายองค์ความรู้นั้น ไปสู่เกษตรกรในระดับท้องถิ่น สำหรับนำมาผลิตใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง ทำให้ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างงดงาม
           สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบัวใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยติดต่อคุณอนุวัฒน์ ปาริเวสัง โทร. 087-9395918
เลือกหัวข้อใหม่