เอกสารเล่มที่ 070325550026
เฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ์ ผู้นำการผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพ แห่งเมืองสองแคว

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 2/53
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           “ดินไม่กินปุ๋ย” ภาษาที่ชาวบ้านเรียกดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินแข็งไม่ร่วนซุย สังเกตจากการปลูกพืชไม่เจริญเติบโตแคระแกร็นหรือโตเป็นหย่อมๆ แม้จะใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพื่อเร่งการเจริญเติบโตไปแล้วก็ตาม
           สนใจเรียนรู้การผลิตและการใช้สารสกัดชีวภาพของ หมอดินอาสาเฉลิม รัตนะภานุกูลพันธ์ ติดต่อได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทร.081 605 9097 หากต้องการสารเร่งพด. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่