เอกสารเล่มที่ 070325550017
ลดการซื้อปุ๋ย หันมาลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ในภาวะปุ๋ยเคมีราคาแพง ปุ๋ยอินทรีย์จึงได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น ถึงแม้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 100 % เนื่องจากพืชบางชนิดอาจยังต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ แต่จากผลการทดลองพบว่าถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี ทั้งยังลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไม่ต่ำกว่า 50% ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ที่สำคัญยังเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ผลผลิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
           หากสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อ บุญเลิศ เทพวอน ที่กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อันเม็ด บ.โปร่งนก ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โทร.087 840 2857 ส่วนสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด
เลือกหัวข้อใหม่