เอกสารเล่มที่ 070225550028
ศูนย์เรียนรู้ฯ เมืองน่าน ผลิตข้าวโพดเคมี สู่สวนส้มอินทรีย์

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 23/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ผ่านไปนานปีผลผลิตลดลงเรื่อยๆทุกปี จากการสังเกตของ ยุทธ สีเขียว พบว่า พื้นที่ทำไร่ของตนนั้นดินแห้งและแข็ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ ยุทธ เล่าว่า “เมื่อก่อนทำไร่ข้าวโพดเพียงอย่างเดียว ใส่แต่ปุ๋ยเคมีนานวันยิ่งต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีมากขึ้นแต่ข้าวโพดก็ไม่งามเหมือนเมื่อก่อน คิดว่าหากทำอย่างนี้ต่อไปคงไม่รอดแน่มีแต่ขาดทุน” ทำให้ยุทธเริ่มสนใจหาความรู้ และวิธีใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
           อีกหนึ่งเกษตรกรที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเกษตรอินทรีย์นั้นทำได้จริง ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสนใจศึกษาดูงานในพื้นที่ ติดต่อ ยุทธ สีเขียว เลขที่ 186 ม.5 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน หรือที่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน โทร.054 752212
เลือกหัวข้อใหม่