เอกสารเล่มที่ 070225550020
หมอดินอาสาวัยเกษียณ ปลูกหญ้าแฝกด้วยศรัทธา อนุรักษ์ดินและน้ำในไร่สับปะรด

กดเปิดเอกสาร
...คว้ารางวัล “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           แม้อายุย่างเข้า 63 ปี ก็ไม่เป็นอุปสรรคขวางความมุ่งมั่นในการปลูกและเผยแพร่ความรู้เรื่องหญ้าแฝกของ สุเทพ น้อยช่อ หมอดินอาสาประจำอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องด้วยความศรัทธาในหญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเห็นประโยชน์จากการปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง
           ติดต่อศึกษาเยี่ยมชมงานการปลูกหญ้าแฝกของ นายสุเทพ น้อยช่อ ได้ที่ 98 หมู่ 7 บ.โป่งเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.081-190-7314 หรือขอรับพันธุ์กล้าพร้อมทั้งวิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ติดต่อ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515
เลือกหัวข้อใหม่