เอกสารเล่มที่ 070225550017
พลิกฟื้นดินทรายให้ชุ่มฉ่ำ แฝกในสวนพุทรา ของ วิกูล กงสะเด็น

กดเปิดเอกสาร
...คว้ารางวัล “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           อ้อย และมันสำปะหลัง คือ พืชส่วนใหญ่ที่เพาะปลูกในพื้นที่ บ้านสระแก้ว ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องจากสภาพดินไม่ค่อยที่จะเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดอื่น สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ น้ำระเหยและซึมลงดินในระยะเวลารวดเร็ว และยังเป็นพื้นที่ลาดเทเกิดการชะล้างหน้าดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
           หญ้าแฝกนั้นยังมีวิธีการใช้ประโยชน์อีกหลายรูปแบบ หากเกษตรกรสนใจขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต หรือ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่