เอกสารเล่มที่ 070225550015
หญ้าแฝกกับแมลงศัตรูพืช

กดเปิดเอกสาร
นายอัครเดช บุญผ่องศรี
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
           ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ หลายอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ได้นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ แต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น บางอย่างหากละเลย หรือขาดการสร้างภูมิคุ้มกัน สิ่งใหม่ที่ผลิตได้นั้นจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิด ทำให้มนุษย์เองต้องตกอยู่ในภยันตราย และความกลัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง เช่นเดียวกันกับการเกษตรในยุคก่อนหน้านี้ นิยมการผลิตโดยการใช้สารเคมีกันอย่างมากมายแพร่หลาย และส่วนใหญ่ใช้ในปริมาณมากโดยขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเปรียบเสมือนละเลยและขาดการสร้างภูมิคุ้มกัน (Risk management) ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์เป็นทางออกของการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) เป็นการเคารพธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นการอ้างอิงย้อนยุคใกล้ธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลอย่างมีสมดุลย์ เพื่อทำให้มนุษยชาติพ้นภยันตรายและความกลัวได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน นับว่ามีความสอดคล้องและต้องยึดไว้เป็นหลักสำคัญ นั่นคือ เมื่อจะดำเนินงานอะไร หลักอันแรกให้ สำรวจศักยภาพตนเอง หลักอันที่สอง คิดบนหลักเหตุและผล หลักอันที่สามสุดท้ายต้อง สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยง
เลือกหัวข้อใหม่