เอกสารเล่มที่ 070125550009
เกษตรเรียนรู้ได้จากการทำ ของ แผ่ว พิมพ์สี หมอดินดีเด่น การจัดการดินในที่ดอน

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 70 ไร่ มีลักษณะเป็นที่ดอน ของหมอดิน แผ่ว พิมพ์สี ประสบปัญหาหลักๆ ในการทำการเกษตรเช่นเดียวกับพื้นที่ดอนทั่วไป คือ การชะล้างพังทลายของหน้าดิน แต่ยังดีที่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก แห่งนี้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเนื่องจากพื้นที่เป็นป่ามาก่อน ไม่เคยได้รับสารเคมีทางการเกษตร แต่ก็ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในบางช่วงที่ฝนทิ้งระยะเป็นเวลานาน
           หากสนใจในกิจกรรมพัฒนาที่ดินติดต่อ แผ่ว พิมพ์สี ที่บ้านที่เขาตั้งชื่อว่า สถานีอนามัยดิน เลขที่ 25 ม.2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทร.087 8457295
เลือกหัวข้อใหม่