เอกสารเล่มที่ 070525550017
สุเทพ เพ็งแจ้ง หมอดินอาสาดีเด่นการพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 1/53
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการเกษตรได้มากมายหลายชนิด มีรายได้เพิ่มพูน ผลิตต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปีและสร้างอาชีพที่มั่นคง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะมีอาหารไว้บริโภคเองปลอดภัยจากสารพิษ มีสุขภาพดีและลดอัตราการเสี่ยงต่อความแปรปรวนของราคาผลผลิตจากเศรษฐกิจ สังคม ในอนาคตอันใกล้และไกล
           เกษตรกรสนใจศึกษาดูงานในพื้นที่สามารถติดต่อ หมอดินอาสาสุเทพ เพ็งแจ้ง ได้ที่ 92/1 ม.3 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทร. 087 522 3729 หรือสนใจกิจกรรมพัฒนาที่ดินสามารถติดต่อดูงานภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 800 แห่งทั่วประเทศ ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่