เอกสารเล่มที่ 070525550011
เรียนรู้การทำเกษตร หารายได้เสริมจากพื้นที่ว่าง

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี
           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งขึ้นโดย กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 800 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และสาธิตงานพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งถ่ายทอด ความรู้เทคโนโลยีด้าน การพัฒนาที่ดิน รวมถึงการผลิตและการใช้สารอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในพื้นที่ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
           หากเกษตรกรหรือผู้สนใจต้องการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างมาสร้างรายได้เสริม สามารถติดต่อ ไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่10 บ.โพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี โทร.081 9684875, 077 270212
เลือกหัวข้อใหม่