เอกสารเล่มที่ 070525550010
ชีวิตที่ต้องปราศจากเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ของ หมอดินอาสา พงษ์ จันทร์เขียว

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หลังเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากพิษของสารเคมี ที่ใช้จำนวนมากในไร่ยาสูบ พงษ์ จันทร์เขียว รู้ดีว่าหากยังทำต่อไปวันข้างหน้าอาจถึงชีวิต จึงเลิกทำการเกษตรที่ปลูกพืชชนิดเดียวเพราะต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในการดูแลรักษาและเพิ่มผลผลิต หันมาทำเกษตรผสมผสานที่มีผลผลิตหมุนเวียนให้เก็บเกี่ยวตลอด เพื่อลดการใช้สารเคมีจนสามารถเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ได้ในที่สุด
           สนใจเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ พงษ์ จันทร์เขียว ติดต่อได้ที่ 26 หมู่ที่ 4 บ.หนองหัวช้าง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.086 148 0097
เลือกหัวข้อใหม่