เอกสารเล่มที่ 070525550009
นิยม อภิบาลศรี หยุดสารเคมี เลิกทำร้ายผู้บริโภค ชีวิตสุขได้เมื่อรู้จักพอ

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           การบริโภคผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น และเกรงกลัวพิษภัยของสารเคมีที่ใช้มากเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ เมื่อความต้องการผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงตามไปด้วย เป็นเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรหันมาสนใจการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
           สนใจเรียนรู้ ศึกษาดูงานติดต่อ นิยม อภิบาลศรี โทร.089-2516394 ส่วนเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆต้องการทราบที่ตั้งของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่