เอกสารเล่มที่ 070525550008
หยุดสารเคมี ฟื้นฟูระบบนิเวศ ทางรอดที่เลือกได้ ของ สมชาย แสงสว่าง

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           หากเกษตรกรในจังหวัดชุมพร หรือในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสาน อยากแนะนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก และการเดินทางสะดวกสบาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ของสมชาย แสงสว่าง หมอดินอาสาหนุ่มวัย 31 ปี ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับไม้ผล โดยอาศัยหลักการฟื้นฟูความสมดุลย์ให้ระบบนิเวศ และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ในโครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศสู่ชีวิตพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการผลิตสารชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
           สนใจศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ ติดต่อสมชาย แสงสว่าง โทร.08-7270-0081 ที่นี่จะทำให้เห็นว่า สิ่งที่ลดต้นทุนในการจัดการทรัพยากรดินทำได้จริง ต้นไม้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนป่าธรรมชาติที่ไม่ใช้ปุ๋ย ใช้ยา ต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ และเราสามารถอยู่รอดได้ถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เลือกหัวข้อใหม่