เอกสารเล่มที่ 070525550005
ปวงประชาเป็นสุขทุกรอยยิ้ม ที่โคกอิฐ โคกใน

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 10/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           บ้านโคกอิฐ-โคกใน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งของ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จำนวนประชากร ในหมู่บ้านมีจำนวน 78 คน 22 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,915 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,072 ไร่ พื้นที่เดิมส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่นาร้าง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และดินแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด และขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรทำนาไม่ได้ผล และไม่สามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ ทำให้เกษตรกรต้องปล่อยพื้นที่ทิ้งร้าง เป็นจำนวนมาก
เลือกหัวข้อใหม่