เอกสารเล่มที่ 070525550003
คุณลุงประยงค์ ใจเป็น หมอดินอาสาดีเด่นจังหวัดอุดรธานี กับอาชีพทำเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 4 /2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           ประชาชนส่วนมากในประเทศไทย ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เป็นรากฐานของ สังคมไทยมาช้านาน แต่เกษตรกรมักประสบปัญหาในการผลิต เช่น การขาดความรู้และเทคโนโลยี ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งการประสบภัยธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ แต่ใน ขณะเดียวกัน ยังมีเกษตรกรท่านหนึ่ง ที่เอาใจใส่ต่อการปรับปรุง พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม ท่านคือ คุณลุงประยงค์ ใจเป็น เกษตรกรดีเด่น ด้านการปศุสัตว์ผสมผสาน จากจังหวัดอุดรธานี จึง ได้นำเอาประวัติ และผลงานการพัฒนาของเกษตรกรท่านนี้ มาบรรยายให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขป
เลือกหัวข้อใหม่