เอกสารเล่มที่ 070525550001
คุณวินัย สมศักดิ์ หมอดิน อ.แวงน้อย

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 2 /2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
คุณวินัย สมศักดิ์ หมอดินอาสาขอนแก่น
           การทำการเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม เป็นการทำการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดและราคา เน้นการผลิตเพื่อบริโภคหรือใช้สอยในครัวเรือนเป็นอันดับแรก ที่เหลือจึงขายเป็นรายได้ และให้มีผลผลิตออกทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี และนับว่าเป็นหนทางที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้เป็นอย่างดี
เลือกหัวข้อใหม่