เอกสารเล่มที่ 070425550003
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสมบูรณ์ จากสังคมต้นไม้

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงาน และเปิดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจศึกษาในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้แนวคิดของ คำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์ฯ ที่บอกว่า “เกษตรอินทรีย์ทำได้จริง ดีจริงหรือไม่ต้องลองทำด้วยความตั้งใจ หลังผ่านการอบรมเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที”
           เกษตรกรสนใจเข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล ติดต่อ นายคำนึง ชนะสิทธิ์ โทร.08-9092-9596 โดยการอบรมจะสอนหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำส้มควันไม้ สารสมุนไพรขับไล่แมลง การปลูกพืชผสมผสาน เป็นต้น สำหรับสารเร่งพด. ของกรมพัฒนาที่ดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515
เลือกหัวข้อใหม่