เอกสารเล่มที่ 070425550002
พระราชดำริเขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร “ขจัดภัยแล้ง – น้ำท่วม - ดินเปรี้ยว”

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 29 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย / เรียบเรียง
พระราชดำริเขื่อนขุนด่านปราการชล
ความเป็นมาชื่อเดิม “เขื่อนคลองท่าด่าน”
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ณ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำนครนายก มีน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม 185,000 ไร่ และเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด สูง 93 เมตร ยาว 2,594 เมตร เก็บกักน้ำได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก ด้วย
เลือกหัวข้อใหม่