เอกสารเล่มที่ 070425550001
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “บ้านรอตันบาตู” ...จังหวัดนราธิวาส

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 27 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จึงได้จัดตั้ง“โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง” ขึ้นที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน ๖๐๐ ไร่ และจัดสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง สร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ รายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ โดยให้ราษฎรดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นให้คนไทยใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินมากที่สุด
เลือกหัวข้อใหม่