เอกสารเล่มที่ 070325550024
ชื่น ศรีกระหวัน ผุ้นำปุ๋ยหมักบ้านเนินตะแบก

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 22/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           จากบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยลายมือของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านเนินตะแบก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ทำให้ทราบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนมากมาจากต่างถิ่น เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระดับท้องถิ่น พ.ศ.2532 ที่มีการแยก ตำบล อำเภอเพิ่มและตั้งสระแก้วขึ้นเป็นจังหวัดใหม่
           สนใจเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ติดต่อ หมอดินอาสา ชื่น ศรีกระหวัน หมู่ 6 บ้านเนินตะแบก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทร.08 7128 5235 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว โทร.037 241669
เลือกหัวข้อใหม่