เอกสารเล่มที่ 070325550023
หมอดิน เอกวิทย์ สายแก้วเทศ ปราชญ์เมืองผีตาโขน จ้าวแห่งสารอินทรีย์

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           พื้นที่ใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา การทำเกษตรจึงอยู่ในพื้นที่มีความลาดชันสูง ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ส่งผลให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุถูกน้ำพัดพาออกไป ในพื้นที่ทำการเกษตรของ เอกวิทย์ สายแก้วเทศ ก็เช่นกัน หลังจากใช้สารเคมีมานานและขาดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เอกวิทย์ ก็เริ่มเกิดความสงสัยขึ้นแล้วว่า “เมื่อรดน้ำแล้วทำไมไม่ซึมลงดิน แต่น้ำกลับไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว” ซึ่งก็พบว่า สาเหตุเกิดจากการไม่เคยเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน และหน้าดินยังถูกชะล้างไปกับน้ำฝนจนเหลือแต่ดินที่แข็ง แน่นทึบ ขาดอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์
           ติดต่อดูงานหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การผลิตและใช้สารอินทรีย์กับหมอดินอาสาประจำตำบลด่านซ้าย เอกวิทย์ สายแก้วเทศ ได้ที่ 89 หมู่ 6 บ.น้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร.042 801071, 08 9577 5582
เลือกหัวข้อใหม่