เอกสารเล่มที่ 070325550016
หมอดินอาสาบ้านหนองหอย ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต ในภาวะปุ๋ยเคมีแพง

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           ปัญหาปุ๋ยเคมีที่ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในขณะนี้ เพราะปุ๋ยเคมีเป็นผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ขณะที่จำนวนผลผลิตที่ได้และราคาขายยังไม่แน่นอน แต่ความเป็นจริงตั้งแต่อดีตราคาปุ๋ยเคมีก็มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ เกษตรกรบางรายจึงปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาถูกกว่าเนื่องจากวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเป็นวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร และหาได้ง่ายในท้องถิ่น
           พื้นที่สวนผสม ปลูกมะพร้าวแซมด้วยไม้ผล พืชล้มลุก และสมุนไพรแห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ตลอด โดยมีหมอดินอาสาในโครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง ของกรมพัฒนาที่ดิน นายขวัญชัย โค้วปรีชา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โทร.086-1716196, 087-1719286 หรือติดต่อที่ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-602580
เลือกหัวข้อใหม่