เอกสารเล่มที่ 070325550013
“ผลผลิตผักจากแปลงเกษตรอินทรีย์” ของเกษตรกรสองพี่น้องอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 016 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
แปลงผัก “ตั้งใจ”..เกิดจากใจเป็นตัวตั้ง
           เกษตรกรสองพี่น้อง...พี่เครือ และ พี่เยื่อ จีนแส สองเกษตรกรแห่งเมืองเพชร ที่ตั้งชื่อผักผลผลิตของพวกเขาในพื้นที่ 7 ไร่ ว่า "ตั้งใจ” ที่หันเห จากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี มาสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เล่าให้ฟังว่า…            เดิมมีอาชีพปลูกผัก และประสบปัญหาโรคและแมลง ระบาดอย่างรุนแรง จนต้องใช้สารเคมีฉีดทุกวันในปริมาณมาก ส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรม เพราะต้องใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงจึงเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำและเกิดผลเสียต่อสุขภาพ อีกทั้งยังขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินอีกมากมาย ”
เลือกหัวข้อใหม่