เอกสารเล่มที่ 070325550011
การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด สูตรหมอดินมนัส

กดเปิดเอกสาร
          ปัญหาการใช้ที่ดิน เป็นดินเหนียวจัดมีโครงสร้างแน่นทึบ มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดม สมบูรณ์ต่ำ ไม่เหมาะสมต่อการปลูก พืชผักชนิดต่างๆ
เลือกหัวข้อใหม่