เอกสารเล่มที่ 070325550008
หมอดินนครสวรรค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด คุณภาพดี

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 44 /2551
ประกิต เพ็งวิชัย / นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว : รายงาน
นายวิเชียร ยิ้มละม้าย เป็นประธานกลุ่ม
สถานที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
           กระบวนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้ได้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 26 หน่วยงาน จาก 6 กระทรวง โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพราะถ้าดินอุดมสมบูรณ์ปราศจากสารพิษตกค้างจะส่งผลไปยังพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติยิ่งทำให้เกษตรกรรับภาระหนักและตื่นตัวในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น โดยเกษตรกรเริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง พิสูจน์แล้วลดต้นทุนได้กว่า 70 % และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายสร้างรายได้เสริมอีกด้วย
เลือกหัวข้อใหม่