เอกสารเล่มที่ 070325550007
“คุณทองคำ เข็มทองคำ” หมอดินอาสาประจำตำบลดอนสัก จังหวัดสุโขทัย ผู้ยึดมั่นแนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ได้รับเลือกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดสุโขทัย

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 042 /2551
ประกิต เพ็งวิชัย / รายงาน
           คุณทองคำ เข็มทองคำ เริ่มต้นชีวิตเกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านเกษตรและด้านสังคม ศาสนา : พุทธ/ยึดทางสายกลางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก ประมาณตน อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้ออาทรผู้อื่น ให้อภัย ความสำเร็จที่ภูมิใจ : จากที่ได้มุ่งมั่นทำงานโดยไม่ย่อท้อต่อคำติชมและปัญหาต่างๆ จนได้รับการยอมรับและยกย่องและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในหน้าที่สำคัญๆ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด
เลือกหัวข้อใหม่