เอกสารเล่มที่ 070325550006
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุพรรณบุรี ต้นแบบเกษตรสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง..

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 041 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย / นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว / รายงาน
.            ดร.สุรชัย หมื่นสังข์ /หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี/ ข้อมูล ความสำเร็จในการสร้างหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 80 แห่ง ตาม
           โครงการ ๘๐ พรรษา พระภูมินทร์ ๘๐ หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง โดยความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ธันวาคม 2549 วันนี้ไม่เพียงยังช่วยฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น แต่ยังไปสู่วิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนอีกด้วย
เลือกหัวข้อใหม่