เอกสารเล่มที่ 070325550004
กรมพัฒนาที่ดินผลิตปุ๋ยหมักชุมชน ทางเลือกของเกษตรกร

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 032 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย / นักวิชาการเผยแพร่ 6 ว / เรียบเรียง
           เศษใบไม้ หญ้า เปลือกผลไม้ เศษผัก และเศษอาหาร เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะในเมืองใหญ่ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากในการกำจัดขยะ เนื่องจากมีปริมาณเตาเผาขยะ และพื้นที่รองรับขยะเพื่อการฝังกลบนั้น ไม่เพียงพอ อีกทั้งขยะเหล่านี้มีสารประกอบอินทรีย์อยู่ในปริมาณสูง ซึ่งยากต่อการกำจัด
เลือกหัวข้อใหม่