เอกสารเล่มที่ 070325550003
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อีกทางเลือกของเกษตรกรบ้านย่านยาว ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาปุ๋ยแพงทางเลือกของเกษตรกร

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 24 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           “ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ปัจจัยการผลิตราคาสูง” สวนทางกันไปมาอย่างไม่หยุดพักให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ยิ่งทำก็ยิ่งจน เป็นปัญหาหนักรอการแก้ไขให้หมดสิ้นอย่างถาวร การแก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น การประกันราคาและการพยุงราคา เป็นการบรรเทาความทุกข์ของเกษตรกรเท่านั้น เพราะปัญหาที่แท้จริงเนื่องจากสภาวะปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ผิดวิธี และมากเกินความจำเป็น เช่น ปุ๋ยเคมี สารกำจัดแมลงศัตรูพืช เกิดสารพิษตกค้างในพืชพันธุ์ธัญญาหาร ดิน และน้ำ เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ ทำให้สภาพแวดล้อมขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุกปีจนบางครั้งต้องพบกับการขาดทุนเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ สุขภาพเสื่อมโทรมและได้รับสารพิษจากสารเคมีที่สะสมในร่างกายมากขึ้น ถ้าปล่อยให้เป็นสภาพเช่นนี้ตลอดไปอนาคตผลผลิตทางการเกษตรของไทยคงไม่ก้าวไกลในตลาดโลกอย่างแน่นอน เพราะการตระหนักด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนการกีดกันทางการค้าที่มิใช่กำแพงภาษีการปิดกั้นสินค้าเกษตรของไทยเข้าประเทศของเขาจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แล้วความยากลำบากจะเกิดกับใคร ในเบื้องต้นก็คือ “เกษตรกร”
เลือกหัวข้อใหม่