เอกสารเล่มที่ 070325550002
แปลงสาธิตเกษตร ทฤษฎีใหม่ ทำได้ไม่จน คุณลุงมานพ ภาระเปลื้อง

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 11/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           คุณลุงมานพ ภาระเปลื้อง หมอดินอาสาดีเด่น จังหวัดจันทบุรี เดิมการปลูกข้าวในพื้นที่ราบลุ่มต่ำบริเวณรอบๆ สวนไม้ผลและพริกไทยของเกษตรกรในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่เดิมเป็นดินทราย ขาดอินทรียวัตถุ ดินมีความเป็นกรด pH 4.0 เกษตรกรปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำประมาณ 30-40 ถังต่อไร่ ซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
เลือกหัวข้อใหม่