เอกสารเล่มที่ 070325550001
หมอดิน กทม. ใช้น้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักอินทรีย์... ได้ผักสดเพื่อสุขภาพ

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 1 /2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           เกษตรอินทรีย์ คือการทำเกษตรกรรมโดยพึ่งพากลไกธรรมชาติ ยึดหลักการสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด ทั้งปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เช่น ปลูกตะไคร้หอมเป็นพืชร่วมในแปลงผักคะน้า เพื่อขับไล่แมลงศัตรูพืชของผักคะน้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต
เลือกหัวข้อใหม่