เอกสารเล่มที่ 070225550030
หญ้าแฝกจากความคิดที่แตกต่าง ...สู่หนทางทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 32/52
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           พื้นที่บนดอยสูงทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ การทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวไร่และข้าวโพดเป็นหลัก เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสมาชิกในครอบครัวแต่ วินัย แซ่ลี เกิดความคิดที่แตกต่างออกไปจากนั้น
           เกษตรกรที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก หรือต้องการกล้าหญ้าแฝก สามารถติดต่อได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 579 8515
เลือกหัวข้อใหม่