เอกสารเล่มที่ 070225550013
การผลิตผักปลอดสารพิษในระบบเกษตรอินทรีย์

กดเปิดเอกสาร
           มนัส พุ่มมะปราง หมอดินอาสาประจำตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกผักปลอดสารพิษในระบบ เกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากพื้นที่ของตนเอง หาความรู้เกี่ยวกับสารอินทรีย ์ ทุกอย่างทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด สารเร่งพด. ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการ ฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ทำให้เข้าใจพื้นฐานของการทำเกษตรธรรมชาติ ต่อมาได้เห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์ของตนสอดคล้องกับแนวพระราชดำร ิ เศรษฐกิจพอเพียงและยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วยเหตุนี้จึงได้ศึกษาเพิ่มเติม และขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยมุ่งหวังที่จะผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพื่อเป็น ทางเลือกให้กับผู้บริโภค
เลือกหัวข้อใหม่