เอกสารเล่มที่ 070225550012
ทางเลือกอาชีพ...วิถีเกษตร “บ้านห้วยพระ” …เกษตรท้องถิ่นไทย ปลูกผักปลอดภัยสารพิษสู่ครัวโลก

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 015 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เกษตรอินทรีย์เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองไทย เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าต่างตื่นตัวและตระหนักถึงผลเสียของสารเคมีที่สะสมในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องรับเข้าสู่ร่างกายจนกัดกร่อนชีวิตให้สั้นลงทุกวัน ๆ ไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระดับต้น ๆ ของโลกจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัย และสุขอนามัยอาหาร มากขึ้น ถือเป็นการสร้างกระแสให้เกษตรอินทรีย์เริ่มเป็นที่สนใจของภาคเกษตรเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับผลผลิตของตัวเอง แต่การทำเกษตรอินทรีย์ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ และเราจะทราบได้อย่างไรว่าผักผลไม้ที่ซื้อหามาบริโภคบนโต๊ะอาหารนั้นปลอดภัยจริง อาศัยการสังเกตว่าผักที่มีใบเป็นรูนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้จะเพียงพอหรือไม่? คำตอบที่ดีที่สุดคงต้องมาจากผู้ปลูกเอง…
เลือกหัวข้อใหม่