เอกสารเล่มที่ 070225550009
“ภูมิคุ้มกัน”... ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนมะม่วง ความสำเร็จของคุณสมาน ศรีโมรา หมอดินอาสาเมืองสุพรรณบุรี

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 011 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           จังหวัดสุพรรณบุรี ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 3 สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดี ในพื้นที่เกษตรประมาณ 67,348 ไร่ ของจังหวัดเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 50,616 ไร่ ให้ผลผลิตรวมประมาณ 49,199 ตัน
เลือกหัวข้อใหม่