เอกสารเล่มที่ 070225550008
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 39 /2551
ประกิต เพ็งวิชัย / เรียบเรียง
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการที่จังหวัดอ่างทอง ได้ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน 2549 ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย รวมทั้งสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ เกิดความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานความช่วยเหลือให้จังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์และฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ โดยสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร่ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม สำหรับฟาร์มตัวอย่างนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และจัดหาอาหารทางการเกษตรให้กับราษฎรที่ประสบภัยดังกล่าว
เลือกหัวข้อใหม่